FLOKI

What is Floki? FLOKI is the utility token of the Floki ecosystem.

Contract Address Ethereum 0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e Binance Smart Chain 0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e

Token Ticker FLOKI

Total Supply 9.71T FLOKI

Blockchain Ethereum Binance Smart Chain